ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์
                     WHT Services System: SVS
 
 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้
และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 324 /2563 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ได้ปรับลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย เหลือ 1.5% ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ... อ่านรายละเอียด ...
( การกรอกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% บนระบบ SVS ตามมาตรการ เยียวยา COVID 19 )..

 
 
 
Username:
 
Password:
 
 
 กรุณาพิมพ์อักขระตามรูป*
 
 เปลี่ยนรหัสผ่าน ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน


 

คำแนะนำโครงการ คู่มือการใช้งาน แบบฟอร์ม Infographic แนะนำการใช้งานระบบ SVS คำถามพบบ่อย (FAQ)
 
 
  ตรวจสอบและแก้ไขการลงทะเบียน