ระบบให้บริการภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์
 
 

Formatกลางโปรแกรมบันทึก(Import)ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.1,1ก และ1ก พิเศษ


ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล จำนวน ตัวอย่างข้อมูล คำอธิบาย
*1. ลักษณะการยื่นแบบ Character 2 00 กำหนดให้เป็น "00" คือ ยื่นปกติ
***2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย
Character 13 1234567890123 1.กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัว
ประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
2.กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
3.กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1.ให้ใช้เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
*3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย
Character 10 1234567890 ถ้าไม่มีข้อมูลให้บันทึกเลข 0 จำนวน 10 หลัก
*4. เลขที่สาขา ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย Character 4 0001 ถ้าไม่มีข้อมูลให้บันทึกเลข 0 จำนวน 4 หลัก
*5. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
Character 13 1234567890123 กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัว
ประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
*6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรผู้มีเงินได้ Character 10 1234567890 ถ้าไม่มีข้อมูลให้บันทึกเลข 0 จำนวน 10 หลัก
7. คำนำหน้าชื่อผู้มีเงินได้ Character 40 นาย ถ้าไม่มีให้คั่นด้วย |
**8. ชื่อผู้มีเงินได้ Character 80 เอกชัย ต้องมีรายการข้อมูล
9. นามสกุลผู้มีเงินได้ Character 80 แนวหน้า ถ้าไม่มีให้คั่นด้วย |
10. ที่อยู่ 1 Character 80 ถ้าไม่มีให้คั่นด้วย |
11. ที่อยู่ 2 Character 80 ถ้าไม่มีให้คั่นด้วย |
***12. รหัสไปรษณีย์ Character 5 ต้องบันทึกรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก
***13. เดือนภาษี Character 2 01 ต้องบันทึกเดือนที่จ่ายภาษี เต็ม 2 หลัก
ให้ถูกต้อง (กรณีภ.ง.ด.1ก ให้บันทึกเป็น 00)
***14. ปีภาษี Character 4 2544 ต้องบันทึกปีพ.ศ.เต็ม 4 หลักให้ถูกต้อง
***15. รหัสเงินได้ Character 1 1 ต้องบันทึกให้ถูกต้อง ดังนี้
1 = 40(1)
2 = 40(2)ร้อยละ3
3 = 40(1)(2)ออกจากงาน
4 = 40(2)ผู้รับอยู่ในประเทศ
5 = 40(2)ผู้รับไม่อยู่ในประเทศ
***16. วันที่จ่ายเงินได้ Character 8 01012544 ต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องเต็ม 8 หลัก
ตามรูปแบบ DDMMYYYY
***17. อัตราภาษีร้อยละ Character 3 10 ต้องบันทึกให้ถูกต้อง
18. จำนวนเงินที่จ่าย Numeric 13 2 19000.00 ถ้าไม่มีข้อมูลให้บันทึก 0.00
19. จำนวนเงินภาษีที่หัก และนำส่ง Numeric 13 2 100.00 ถ้าไม่มีข้อมูลให้บันทึก 0.00
***20. เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย Character 1 ต้องบันทึกให้ถูกต้อง ดังนี้
1 = หัก ณ ที่จ่าย
2 = ออกตลอดไป
3 = ออกให้ครั้งเดียว


การกำหนดรูปแบบข้อมูลแบบ Text File
1. ต้องมีรูปแบบของข้อมูลตาม Format ที่กรมสรรพากรกำหนด
2. กำหนดชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น PND1.txt
3. ข้อมูลแต่ละรายการ(FIELD)ต้องคั่นด้วยเครื่องหมาน Pipe "|"
4. รายการข้อมูลที่กำหนดชนิดข้อมูลเป็น N(Numeric) และมีทศนิยม 2 หลัก (13,2)หมายถึง รายการที่มีความยาวทั้งหมด 16 หลัก
โดยนับรวมจุดทศนิยมด้วย ถ้าไม่มีข้อมูลในรายการให้บันทึกเป็น 0.00
5. รายการข้อมูลที่มีครื่องหมาย * ถ้าไม่มีข้อมูลให้บันทึกเป็นเลข 0 เท่ากับจำนวนความยาวของ Field นั้น
6. รายการข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ** เป็นรายการที่ต้องมีข้อมูล จึงจะสามารถนำเข้าฐานข้อมูลได้
7. รายการข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *** เป็นรายการที่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง(VALID)จึงจะสามารถนำเข้าฐานข้อมูลได้
8. ถ้าใน Field ใดไม่มีค่าให้ใส่เครื่องหมาย Pipe "|" ติดกัน แล้วตามด้วยรายการ(FIELD)ถัดไป
9. อัตราภาษีร้อยละ ถ้าหาค่ามาใส่ไม่ได้ให้ใส่เป็น 0

การกำหนดรูปแบบข้อมูลแบบ Excel File
1. ต้องจัดวาง Cell ในแต่ละ Row ให้เรียงลำดับตาม Format กลางที่กำหนด
2. จัดขนาดความยาวให้เท่ากับหรือน้อยกว่าที่ Format กลางกำหนด
3. ไม่ตอ้งกำหนดชื่อหัว Column
4. ต้องตั้งชื่อ Sheet ว่า "Sheet1" เท่านั้น

ตัวอย่างข้อมูล Format กลาง ภ.ง.ด.1
00|0150023365001|3101727494|0000|3301900021121|4598654653|นางสาว|ศิริประภา|คำพิรมณ|78/4 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง|จ.พิษณุโลก|10140|01|2545|1|31012545|3|60550.23|1805.00|1


ตัวอย่างข้อมูล Format กลาง ภ.ง.ด.1ก
00|0150023365001|3101727494|0000|3301900021121|4598654653|นางสาว|ศิริประภา|คำพิรมณ|78/4 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง|จ.พิษณุโลก|65000|00|2545|1|31122545|3|60550.23|1805.00|1