ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์
 
 

ฟอร์แมทกลาง
ฟอร์แมทกลางสำหรับการนำเข้า(Import)ข้อมูลของระบบงานให้บริการภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เสียภาษี
คู่มือผู้ใช้ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์
   
     1. บทนำ
   
     2. เกี่ยวกับระบบ
   
     3. การทำงานของระบบเบื้องต้น
   
     4. การลงทะเบียนบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   
     5. กำหนดค่าเริ่มต้น
          5.1 ผู้ดูแลระบบ
               5.1.1 บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อกับกรมสรรพากร
   
               5.1.2 เพิ่มผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
   
               5.1.3 ยกเลิกการลงทะเบียนหลังอนุมัติการลงทะเบียน
   
               5.1.4 ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
   
               5.1.5 บันทึกข้อมูลประวัติผู้ใช้งานระบบ
   
          5.2 เจ้าหน้าที่บุคคล
               5.2.1 ข้อมูลหน่วยงาน พนักงาน
 
                    5.2.1.1 รายละเอียดหน่วยงาน
   
                    5.2.1.2 ข้อมูลหน่วยงานย่อยระดับสำนัก/กอง/โรงเรียน
   
                    5.2.1.3 ข้อมูลหน่่วยงานย่อยระดับส่วน
   
                    5.2.1.4 ข้อมูลหน่วยงานย่อยระดับฝ่าย
   
                    5.2.1.5 ข้อมูลหน่วยงานย่อยระดับแผนก
   
                    5.2.1.6 ข้อมูลตำแหน่ง
   
                    5.2.1.7 บันทึกและแก้ไขข้อมูลพนักงาน
   
                    5.2.1.8 รายงานรายละเอียดพนักงาน
   
                    5.2.1.9 บันทึกรายละเอียดผู้มีอำนาจลงนาม
   
               5.2.2 ข้อมูลเงินเดือน
 
                    5.2.2.1 เกณฑ์การคำนวณภาษี
   
                    5.2.2.2 เกณฑ์ค่าลดหย่อน
   
                    5.2.2.3 กำหนดประเภทเงินได้
   
                    5.2.2.4 ข้อมูลสำนักงานประกันสังคม
   
                    5.2.2.5 ข้อมูลธนาคาร
   
                    5.2.2.6 ข้อมูลสาขาธนาคาร
   
                    5.2.2.7 ข้อมูลธนาคารสำหรับจ่ายเงินเดือน
   
          5.3 เจ้าหน้าที่บัญชี
               5.3.1 ข้อมูลผู้ถูกหัก ภ.ง.ด.2, 3 และ 53
   
               5.3.2 พิมพ์รายชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
     6. เลือกรายผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
   
     7. จัดทำเงินเดือน และจัดทำ ภ.ง.ด.1
          7.1 จัดทำเงินเดือน
               7.1.1 แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน (ล.ย.01)
   
               7.1.2 บันทึกรายการรายรับ/รายจ่าย ประจำ
   
               7.1.3 บันทีกรายการรายรับ/รายจ่าย ไม่ประจำ
   
               7.1.4 ประมวลผลภาษีประจำเดือน
   
               7.1.5 บันทึกรายการรายรับ/รายจ่าย หลังประมวลผล
   
               7.1.6 ประมวลผลข้อมูลส่งธนาคาร
   
               7.1.7 ประมวลผล ภ.ง.ด.1 จากข้อมูลเงินเดือน
   
               7.1.8 พิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   
               7.1.9 ประมวลผลข้อมูลส่งประกันสังคม
   
               7.1.10 รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
   
               7.1.11 รายงานรายชื่อ/สถานภาพ/ค่าลดหย่อน
   
               7.1.12 รายงานสรุปรายการเงินได้/ค่าลดหย่อน/ภาษีสะสมประจำเดือน
   
               7.1.13 รายงานสรุปเงินได้/ค่าลดหย่อน/ประจำเดือนทั้งปีภาษี
   
               7.1.14 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)
   
               7.1.15 หนังสือหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03)
   
               7.1.16 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91
   
               7.1.17 ประมวลผล ภ.ง.ด.1ก จากข้อมูลเงินเดือน
   
               7.1.18 สรุปงบภาษีประจำปี/ยกยอดไปปีภาษีถัดไป
   
               7.1.19 ปรับปรุงรายการเงินได้ทั้งหมด
   
               7.1.20 ใบแนบ ภ.ง.ด.91 (กรณีเกษียณหรือเพราะเหตุออกจากงาน)
   
               7.1.21 คำนวณภาษีเพราะเหตุออกจากงาน
   
          7.2 จัดทำ ภ.ง.ด.1
               7.2.1 บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1
   
               7.2.2 สร้าง ภ.ง.ด.1 เดือนถัดไป
   
               7.2.3 บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก
   
               7.2.4 สร้างข้อมูล ภ.ง.ด.1ก จากข้อมูล ภ.ง.ด.1
   
               7.2.5 สร้างไฟล์ยื่นสื่อ และเข้ารหัส ภ.ง.ด.1
   
               7.2.6 สร้างไฟล์ยื่นสื่อ และเข้ารหัส ภ.ง.ด.1ก
   
               7.2.7 ค้นหาข้อมูลและสร้างไฟล์อินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด.1
   
               7.2.8 ฝากไฟล์ข้อมูลออนไลน์
   
               7.2.9 ค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ใช้ยื่นแบบแล้ว
   
               7.2.10 สอบถามใบแนบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก
   
               7.2.11 พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.1
   
               7.2.12 พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.1ก
   
               7.2.13 พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.1
   
               7.2.14 พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
   
               7.2.15 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
   
               7.2.16 จัดการหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
   
     8. จัดทำ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
          8.1 จัดทำ ภ.ง.ด.2
               8.1.1 บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2
   
               8.1.2 สร้าง ภ.ง.ด.2 เดือนถัดไป
   
               8.1.3 สร้างข้อมูล ภ.ง.ด.2ก จากข้อมูล ภ.ง.ด.2
   
               8.1.4 บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2ก
   
               8.1.5 สร้างไฟล์ยื่นสื่อ และเข้ารหัส ภ.ง.ด.2
   
               8.1.6 ค้นหาข้อมูลและสร้างไฟล์อินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด.2
   
               8.1.7 สร้างไฟล์ยื่นสื่อ และเข้ารหัส ภ.ง.ด.2ก
   
               8.1.8 ฝากไฟล์ข้อมูลออนไลน์
   
               8.1.9 ค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ใช้ยื่นแบบแล้ว
   
               8.1.10 สอบถามใบแนบ ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก
   
               8.1.11 พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.2
   
               8.1.12 พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.2ก
   
               8.1.13 พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.2
   
               8.1.14 พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
   
               8.1.15 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
   
               8.1.16 จัดการหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
   
          8.2 จัดทำ ภ.ง.ด.3
               8.2.1 บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
   
               8.2.2 สร้าง ภ.ง.ด.3 เดือนถัดไป
   
               8.2.3 สร้างข้อมูล ภ.ง.ด.3ก จากข้อมูล ภ.ง.ด.3
   
               8.2.4 บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3ก
   
               8.2.5 สร้างไฟล์ยื่นสื่อ และเข้ารหัส ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.3ก
   
               8.2.6 ค้นหาข้อมูลและสร้างไฟล์อินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด.3
   
               8.2.7 ฝากไฟล์ข้อมูลออนไลน์
   
               8.2.8 ค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ใช้ยื่นแบบแล้ว
   
               8.2.9 พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.3
   
               8.2.10 พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.3ก
   
               8.2.11 พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3
   
               8.2.12 พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3ก
   
               8.2.13 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ภ.ง.ด.3
   
               8.2.14 จัดการหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
   
          8.3 จัดทำ ภ.ง.ด.53
               8.3.1 บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
   
               8.3.2 สร้าง ภ.ง.ด.53 เดือนถัดไป
   
               8.3.3 สร้างไฟล์ยื่นสื่อ และเข้ารหัส ภ.ง.ด.53
   
               8.3.4 ค้นหาข้อมูลและสร้างไฟล์อินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด.53
   
               8.3.5 ฝากไฟล์ข้อมูลออนไลน์
   
               8.3.6 ค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ใช้ยื่นแบบแล้ว
   
               8.3.7 พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.53
   
               8.3.8 พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.53
   
               8.3.9 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
   
               8.3.10 จัดการหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
   
     9. การนำเข้าข้อมูล
          9.1 นำเข้าข้อมูลตั้งต้นจากโปรแกรมคำนวณ
   
          9.2 นำเข้าข้อมูลตั้งต้นจากฐานข้อมูล ภ.ง.ด.1
   
          9.3 นำเข้าข้อมูลตั้งต้นในรูปแบบ Text หรือ Excel
   
          9.4 นำเข้าข้อมูล ภ.ง.ด.3 จากสื่อ version 2.3 pack2
   
          9.5 นำเข้าข้อมูล ภ.ง.ด.53 จากสื่อ version 2.3 pack2
   
     10. การยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
   
 
 
คู่มือหน่วยงานแปรสภาพกิจการระหว่างปี
   
คู่มือการติดตั้ง Certificate ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
   
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Java เพื่อใช้งาน