ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์
 
 

คำถามพบบ่อย (FAQ)
1. ขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ (SVS) ทำอย่างไร?
2. ถ้าหน่วยงานมีการแยกยื่นแบบแสดงรายการ ต้องลงทะเบียนอย่างไร?
3. ถ้าหน่วยงาน ต้องการนำส่งไฟล์ภาษีทั้งระบบ SVS และระบบ SWC ต้องลงทะเบียนอย่างไร?
4. กรณีสำนักงานบัญชี สามารถลงทะเบียนให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หลายๆเลขลงทะเบียน ได้หรือไม่?
5. รหัสเปิดไฟล์ (Passphase) คืออะไร?
6. กรณีลืมรหัสเปิดไฟล์ (Passphase) ต้องทำอย่างไร?
7. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน ทำอย่างไร?
8. กรณีสถานะการลงทะเบียนอยู่ระหว่างพิจารณาเอกสาร สามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่?
9. กรณีไม่ได้รับอีเมล์จากระบบ ต้องทำอย่างไร?
10. กลุ่มผู้ใช้งาน (Username) มีใครบ้าง?
11. กรณีลืมรหัสผู้ใช้ (Username) ต้องทำอย่างไร?
12. กรณีลืมรหัสผ่าน (Password)เข้าสู่ระบบ ต้องทำอย่างไร?
13. การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (Re-certificate) ต้องทำอย่างไร?